سرفصل‌های دوره هک قانونمند شبکه

معرفی مفاهیم پایه هک قانونمند

راه‌اندازی آزمایشگاه (سیستم عامل کالی و ...)

معرفی گام‌های تست نفوذپذیری شبکه (جمع‌آوری اطلاعات، پویش، نفوذ، پاک‌سازی ردپا و گزارش‌نویسی):

• Reconnaissance - Information gathering (Active methods, Passive methods)
• Scanning and enumeration (Port Scanning, OS fingerprinting, Service fingerprinting, Vulnerability Scanning, ...)
• Access Gaining (Server side exploits, client side exploits)
• Privilege escalation and Maintaining Access
• Covering Tracks
• Reporting

معرفی مفاهیم و ابزار متنوع موجود در هر یک از فازهای فوق

اجرای عملی تمامی مراحل در محیط آزمایشگاه

آزمون تئوری و عملی


درصورت کسب نمره حداقل مشخص شده، گواهی شرکت در دوره برای افراد صادر خواهد شد